Home Duyurular İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Önce İş Sağlığı ve Güvenliği

by Göksu Gizem

İlgi: TESK’ in 20.03.2024 tarihli, 2024/29 sayılı genelgesi.
Konfederasyonumuz ilgili yazısı ile MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 02.02.2024 tarih ve 2024/36 sayılı Mesleki Eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliği konulu Genelgesi kapsamında değişiklikler olmuştur.
Bu değişiklikler özetle;
∙ Denetimler sonucunda İSG şartlarını sağlamayan işletmelerde yer alan çıraklar, okul atölyelerinde ve ya İSG uygunluğunu sağlayan farklı bir işletmede pratik eğitimine devam edecektir.
∙ Denetimler sırasında işletmede usta/usta öğreticisi bulunmaması halinde okullar tarafından ivedilikle iş pedagojisi kursları açılacaktır.
∙ Çıraklık sözleşmesinde belirtilmesi ve veli izni alınması kaydıyla işin niteliğine göre (elektrik tesisatçılığı, mobilyacılık vb.) çıraklar usta öğreticileri ile birlikte eğitim mıntıkasının dışına çıkabilecektir.
Söz konusu detaylar ekte yer alan Konfederasyonumuzun genelgesinde bulunmaktadır. Üyelerinize duyurulması hususunda gereğini bilgilerinize rica ederiz.
BİRLİK VE FEDERASYONLARA 2024/29 SAYILI GENELGE
MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 2.2.2024 tarih ve 2024/36 sayılı Mesleki
Eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliği konulu Genelgesinde yer alan işletmelerin yükümlülüklerine ilişkin hükümler Konfederasyonumuzun 2024/15 sayılı genelgesi ile bağlı alt teşkilat birimlerimize duyurulmuştu.
Başta “eğitim mıntıkası” ibaresi olmak üzere alanda yaşanan ve alt teşkilat birimlerimizce
Konfederasyonumuza iletilen sorunlar Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne yazılı ve sözlü olarak iletilmiştir.
2024/36 sayılı Bakanlık genelgesinin uygulanması ile birlikte oluşan tereddütlerin giderilmesi
ve uygulamada birliğinin sağlanması amacıyla Bakanlık 11.03.2024 tarih ve E-70182848-45.99- 98500574 sayılı yazıyı çıkarmıştır. Söz konusu yazı ekte bulunmaktadır.
Bakanlık yazısının teşkilat birimlerimizi ve üye işletmelerimizi ilgilendiren maddelerine ilişkin
özet bilgi aşağıda bulunmaktadır.
-Denetimler sonucunda gerekli İSAGÜ şartlarını taşımadığı için işletmedeki eğitimden alınan
stajyer ve çırak öğrencilerin pratik eğitimlerine okulların atölyelerinde ya da uygun bir başka işletmede devam etmeleri sağlanacaktır.
– Denetimler sırasında işletmede usta ve/veya usta öğretici bulunmaması halinde 3308 sayılı
Kanun ve ilgili alt düzenlemeleri çerçevesinde iş pedagojisi kursu verilerek usta öğreticilik belgesi, okul/kurum müdürlüklerince açılacak eğitimler sonunda başarılı olanlara verilebilecektir. Böylece işletmelerin bu konudaki eksiklikleri hızlı şekilde giderilmeye çalışılacaktır.
-2024/36 sayılı Bakanlık Genelgesinde “Öğrencilerin işletmelerde mesleki eğitim süresince
bulunabileceği işletme bölümleri, alanları, aynı işletmenin başka birimlerinde de eğitim alabileceği ve eğitim mıntıkasının dışına çıkılmayacağı sözleşmede belirtilir. “ denilmektedir. Bu konuda yaşanan sorunlar ve gelen talepler üzerine, sözleşmede belirtilmesi ve veli izni alınması kaydıyla işin niteliğine göre (örneğin, elektrik tesisatçılığı, mobilyacılık alanlarında olduğu gibi) iş ve işlemleri gözlemlemek, bilgi ve becerisini artırmak amacıyla öğrencinin, usta öğretici ile birlikte belirlenen alanın dışına çıkabileceği hükmü getirilmiştir.

 

Related Posts

Leave a Comment